Przejdź do treści
Serwerownia - Data Center
Projekty IAP WCAG 2,1
Transmisja sesji video wcag
szkola-baner
podmioty-publiczne-400-z-napisami
Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

Regulamin świadczenia usług przez Interaktywna Polska Sp. z o.o.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Strona www.interaktywnapolska.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.interaktywnapolska.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.interaktywnapolska.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

1.4.1.Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

1.4.2.Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),

1.4.3.Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  2. DEFINICJE

1.„FORMULARZ KONTAKTOWY” – formularz dostępny na Stronie www.interaktywnapolska.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.„REGULAMIN” - niniejszy regulamin Strony.

3.„REGULAMIN SZCZEGÓLNY” – regulamin dotyczący konkretnej usługi.

4.„CENNIK” – cennik usług podany na Stronie www.interaktywnapolska.pl .

5.„USŁUGODAWCA” – Interaktywna Polska Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Jana Pawła II 35, 33-340 Stary Sącz, adres do doręczeń: ul. Jana Pawła II 35, 33-340 Stary Sącz wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000003609, NIP: 6462512128, REGON: 277520070, adres poczty elektronicznej: biuro@iap.pl, tel.: +48 18 449 00 77.

6.„USŁUGOBIORCA” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

7.„USŁUGA ELEKTRONICZNA” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

3.1.1.korzystanie z Formularza Kontaktowego,

2.Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, Regulaminach szczególnych oraz Cenniku.

  4.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

4.2.1.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

4.3.1.komputer z dostępem do Internetu,

4.3.2.dostęp do poczty elektronicznej,

4.3.3.przeglądarka internetowa,

4.3.4.włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

5.1.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać poprzez zgłoszenie na formularzu dostępnym na bok.iap.pl.

5.1.2.W powyższym zgłoszeniu przez formularz należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

5.1.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5.1.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.interaktywnapolska.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Interaktywna Polska Sp. z o.o. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.interaktywnapolska.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.interaktywnapolska.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

33214