WCAG 2.1

Treść

1. Co to jest WCAG 2.1?

Jest to minimalny standard dostępności cyfrowej, rozszerzający wymagania zawarte w wytycznych obowiązujących w standardzie WCAG 2.0, z myślą o trzech grupach użytkowników: osobach słabowidzących, osobach z problemami poznawczymi oraz użytkownikach urządzeń mobilnych, uwzględniających nowe technologie asystujące wraz z nowoczesnymi sposobami na interakcję uzytkownika z urządzeniem i interfejsem.

2. Od kiedy obowiązuje WCAG 2.1?

Obowiązujące wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji obowiązują od 23 września 2020r., zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz.848).

3. Czego dotyczy ustawa?

Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. Opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

4. Co to jest deklaracja dostępności?

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego.

5. Kogo dotyczy ustawa?

Przede wszystkim podmiotów publicznych. Są to jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

6. Jakie są kary za brak ustawowego wymogu WCAG 2.1?

Ustawa przewiduje kary wysokości do 5000 zł i do 10000 zł. W ustawie podane są wartości najwyższych kar.

7. Jakie zmiany wprowadza WCAG 2.1 względem stanadrdu 2.0?

Są to m.in.:

- nowe sposoby na wprowadzanie danych w zakresie interakcji użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym (to odpowiedź na potrzeby osób mających problemy z koordynacją dotyku, wykonywaniem skomplikowanych gestów itp.),

- nowe metody wprowadzania danych, nie tylko za pomocą klawiatury fizycznej i wirtualnej oraz głosu, ale także za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego,

- obowiązek tworzenia tekstu dla osób słabowidzących, który będzie się poprawnie zawijał i powiększał, a grafika powinna posiadać odpowiedni kontrast,

- na potrzeby osób z problemami poznawczymi uwzględniono takie projektowanie formularzy, aby poprawiały wprowadzane dane, o ile to tylko możliwe.

8. Co to jest W3C?

Jest to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW.

9. Co to jest Section 508?

Jest to fragment nowelizujący federalny akt Kongresu Stanów Zjednoczonych "The Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d)". Nowelizację zatytułowaną "Electronic and Information Technology" (Elektronika i technologia informacyjna) dodano do aktu w 1986 roku, a później zmieniono w 1997 roku. "The Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d)" reguluje i gwarantuje prawa osób niepełnosprawnych. Jego polskim odpowiednikiem jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

10. Co to jest EAA/EN 301549?

To europejska ustawa o dostępności (EAA), prawodawstwo przyjęte przez UE w kwietniu 2019 r., które wymaga dostępności dla produktów i usług cyfrowych. EN 301549 to dokument strategiczny opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), który działa przy Unii Europejskiej.

11. Co to jest IS 5568?

To izraelski standard dotyczący dostępności sieci. Pierwotnie miał wejść w życie w 2015 r., Ale był kilkakrotnie opóźniany, aż w końcu wszedł w życie w październiku 2017 r. Celem IS 5568 jest usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych w społeczeństwie izraelskim.